Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
Η υπουργός εργασίας υπέγραψε απόφαση με την οποία καθορίζεται για μια ακόμη χρονιά η 1η Μαΐου 2017 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2017 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πηγή : Taxheaven ©
2017-04-19 12:37:11