Φορολογική δήλωση 2017: Ανείσπρακτα εισοδήματα ακίνητης περιουσίας
Χρόνος φορολογίας

Τα ανείσπρακτα εισοδήματα, μπορεί να μην συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (κωδικός 125-126 του εντύπου Ε1). Στο έντυπο Ε2, τα ανείσπρακτα εισοδήματα δηλώνονται στη στήλη 16.

Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8 του ΚΦΕ, με το οποίο χρόνος κτήσης του εισοδήματος είναι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης. Συνεπώς, τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν.4172/2013 ) που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κ.α. 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2016, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 και τα επιμέρους ποσά μεταφέρονται κατά κατηγορία γαιών - γης ή ακινήτου στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1.

Ανείσπρακτα εισοδήματα δηλώνουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση / υπεκ­μίσθωση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 4 του Ν.4172/2013. Οι διατάξεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα δεν αφορούν τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες (ΠΟΛ.1102/2016).

Ανείσπρακτα εισοδήματα από κληρονόμο. Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν από τον κληρονόμο, ο οποίος υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κληρο­νομούμενου, με την προσκόμιση ενός εκ των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του κληρονομικού του δικαιώματος.

Αποζημίωση χρήσης ακινήτου ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δεν δηλώνεται ως ανείσπρακτο ει­σόδημα. Δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα, όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχει­ρηματικής δραστηριότητας (π.χ. τουριστική εκμετάλλευση, διοργανώσεις εκδηλώσεων σε αίθουσες ή κτήματα κλπ., ΠΟΛ.1102/2016).

Προσκόμιση δικαιολογητικών. Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτο­αντίγραφα (φωτοτυπίες), κατά το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, ή η εκδοθείσα διαταγή πλη­ρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή η ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης (ΠΟΛ.1024/12-2-2016). Προσκομίζεται ένα εκ των δικαιολογητικών σε κάθε περίπτωση.

Ειδικά, σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αντί της προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή / υπεκ­μισθωτή.

Στην περίπτωση της κοινωνίας, τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται αποδεκτά για όλα τα μέλη, ανεξαρτήτως εάν ανα­γράφονται σε αυτά τα στοιχεία τυχόν λοιπών εκμισθωτών - υπεκμισθωτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα αναφερόμενα στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά στοιχεία του μισθίου, του μηνιαίου μισθώματος και του μισθωτή οφειλέτη (του κληρονόμου ή του εγγυητή), ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που προκύπτουν από τα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2) ή από τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή από το συμφωνητικό μίσθωσης.

Από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα.

Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, ή οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από το δικαστικό επιμελητή ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί (ΠΟΛ.1034/2017).

Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας δεν έχουν υποβληθεί, η φορολογική διοίκηση θα προχωρεί σε νέες εκκαθαρίσεις, μη λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα.

Χρόνος κτήσης του εισοδήματος

Ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Συ­νεπώς, με βάση την παρ. 4 του άρθρου 8 του ΚΦΕ εισόδημα από ακίνητα θεωρείται όχι μόνο αυτό που εισπράχθηκε αλλά και τα εκείνο για το οποίο γεννήθηκε αξίωση είσπραξης, εκτός και αν ληφθούν σε βάρος του μισθωτή τα μέτρα που ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 39 του ΚΦΕ (ανείσπρακτα μισθώματα, αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο).

Αναδρομικά μισθώματα - χρόνος απόκτησης

Για εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων που καταβάλλονται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση, χρόνος απόκτησης αυτών θεωρείται ο χρόνος στον οποίο ανάγονται τα μισθώματα (ΠΟΛ.1069/2015).

Αναδρομική μείωση μισθωμάτων. Χρόνος κτήσης εισοδήματος της μισθώτριας εταιρίας

Με την εγκύκλιο 1110012/18-7-2016 δόθηκαν διευκρινίσεις για τον χρόνο κτήσης των ποσών που εισπράττει μισθώ­τρια εταιρεία με βάση απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και αφορούν:
α) ποσά λόγω αναδρομικής μείωσης των μισθωμάτων που κατέβαλε στην εκμισθώτρια σε προηγούμενα φορολογικά έτη, ενώ δικαιούται περαιτέρω μείωση αυτών σε επόμενα φορολογικά έτη,
β) αναλογούντες τόκους λόγω αχρεώστητης καταβολής των πιο πάνω ποσών και γ) αποζημίωση για ζημία που υπέστη σε προηγούμενα φορολογικά έτη.

Ειδικότερα, ο χρόνος απόκτησης των ποσών που δικαιούται η μισθώτρια εταιρεία να εισπράξει λόγω της αναδρομι­κής μείωσης των μισθωμάτων προηγούμενων φορολογικών ετών, με βάση την εκτελεστή δικαστική απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, θεωρείται στοιχείο μειωτικό της δαπάνης του φορολογικού έτους στο οποίο ανάγονται τα μισθώματα (σχετ. ΠΟΛ.1113/2015).

Η μείωση του μισθώματος των επόμενων ετών μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου θα πρέπει να απεικο­νιστεί σε έκαστο φορολογικό έτος κατά το ποσό που ορίζει η δικαστική απόφαση.

Οι τόκοι που δικαιούται να εισπράξει η εταιρεία με βάση την εκτελεστή δικαστική απόφαση αποτελούν έσοδο και θα φορολογηθούν στη χρήση κατά την οποία εκδόθηκε η δικαστική απόφαση, καθόσον στο χρόνο αυτό η υπόψη εταιρεία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης των ανωτέρω ποσών. Τα ίδια ισχύουν και για την επιδικασθείσα αποζημίωση που δικαιούται να εισπράξει η εταιρία.


Aπόσπασμα από το βιβλίο «Φορολογική δήλωση 2017 – Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα» των Χ.Παύλου και Ι.Γκούρλια
Πηγή : «Φορολογική δήλωση 2017 – Πρ
2017-04-21 14:27:13