Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

  • Ολοκληρωμένη τήρηση και ενημέρωση βιβλίων Β&Γ κατηγορίας
  • Ενάρξη – Μεταβολές – Διακοπή εταιρείας
  • Επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
  • Σύνταξη και υποβολη φορολογικών δηλώσεων, μηνιαίων, τριμηνιαίων αλλά και ετήσιων καταστάσεων ΦΠΑ, VIES, Intrastat, ΦΜΥ, συγκεντρωτικών καταστάσεων
  • Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας επιχειρήσεων σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας, με ηλεκτρονικές υποβολές ΑΠΔ στο ΙΚΑ
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
  • Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος του