Υπηρεσίες

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

 • Ολοκληρωμένη τήρηση και ενημέρωση βιβλίων Β&Γ κατηγορίας
 • Ενάρξη – Μεταβολές – Διακοπή εταιρείας
 • Επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Σύνταξη και υποβολη φορολογικών δηλώσεων, μηνιαίων, τριμηνιαίων αλλά και ετήσιων καταστάσεων ΦΠΑ, VIES, Intrastat, ΦΜΥ, συγκεντρωτικών καταστάσεων
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας επιχειρήσεων σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας, με ηλεκτρονικές υποβολές ΑΠΔ στο ΙΚΑ
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος του

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2) μισθωτών , συνταξιούχων, γεωργών
 • Δηλώσεις ακινήτων (Ε9)
 • Άμεσος υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
 • Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο
 • Ενημέρωση σχετικά με τις φοροαπαλλαγές
 • Έκδοση κλειδαρίθμων
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων