Υπηρεσίες για Ιδιώτες

  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2) μισθωτών , συνταξιούχων, γεωργών
  • Δηλώσεις ακινήτων (Ε9)
  • Άμεσος υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
  • Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
  • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο
  • Ενημέρωση σχετικά με τις φοροαπαλλαγές
  • Έκδοση κλειδαρίθμων
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
  • Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων